Pobierz program w PDF

 

>>>>>>>>> English below <<<<<<<<<<

 

Ambasada Krakowian i Mieszkańcy zapraszają na wyjątkowe OTWARCIE ulicy Dietla!

W pierwszą letnią niedzielę (24 czerwca), otwieramy ulicę dla ludzi. :)
Wspólnie stworzymy miejsce spotkań, rozmów i wzajemnej inspiracji. Chcemy spotkać się, by rozmawiać: ze sobą nawzajem, z sąsiadami, przyjaciółmi, z nieznajomymi, mijanymi co dzień w drodze do pracy.

Co sprawia, że ulica Dietla jest wyjątkowa?

Może to, że powstała w miejscu dawnego koryta Starej Wisły i że dumnie nosi nazwę jednego z najwybitniejszych krakowian, zasłużonego dla miasta prezydenta, a może to, że Plantami Dietlowskimi łączy Kazimierz ze Starym Miastem, tworząc unikatową przestrzeń?

Prawdopodobnie wszystko naraz, a może jeszcze więcej!

Jej mieszkańcy dawno już nie mieli okazji do integracji i wspólnego spędzenia czasu.

Chcemy to nadrobić!

Podczas Dietla — Otwarcie przestrzeń pomiędzy ulicami Krakowską a Św. Sebastiana wypełni się różnorodnymi zajęciami i warsztatami. Szczegółowy program przedstawimy już niebawem, a już teraz zapowiadamy, że każdy znajdzie coś dla siebie – zarówno dla ciała, jak i ducha. Zarówno ci, którzy lubią muzykę, a także wszyscy, którzy wolą wyrażać się obrazem poczują się usatysfakcjonowani. ;)

Zadbamy o dzieci, będziemy opowiadać historie, zabierzemy Was na spacer, otworzymy zamknięte dotąd kamienice…

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie zorganizuje warsztaty ogrodnicze, a w specjalnym busie Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie odbywać się będzie głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego. Nie zapomnimy także o najbardziej aktualnych kwestiach. Stworzymy Forum Mieszkańców, na którym będzie możliwość bezpośredniej rozmowy o przemianach ulicy Dietla z zaproszonymi przedstawicielami jednostek miejskich oraz z ekspertami.

Z uwagi na swoją historię oraz lokalizację jest to jedna z najważniejszych ulic Krakowa, w ostatnich latach poddawana znaczącym zmianom: rosnącemu ruchowi samochodowemu, przemianom własnościowym, presji nowych inwestycji czy przebudowie wiaduktu kolejowego. O tym przede wszystkim też chcemy OTWARCIE rozmawiać. ;)

Wyśpijcie się po Wiankach (Wianki w Krakowie), zjedzcie zdrowe śniadanie* i wpadajcie do nas, by wybierać spośród mnóstwa atrakcji, zarówno w rytmie “slow”, jak i tych bardziej aktywnych. Na wydarzeniu znajdzie się miejsce zarówno na zabawę, naukę, jak i poważne rozmowy.

*mieszkańców ulicy Dietla oraz ulic przyległych już od 11.00 zapraszamy na wspólne śniadanie – razem przystroimy stoły, przygotujemy napoje i przekąski. Ty także zabierz coś na wspólny stół! :)

Głównym organizatorem wydarzenia zainicjowanego przez Zespół Zadaniowy ds. Innowacji Miejskich jest Stowarzyszenie Ambasada Krakowian wraz z Miastem Kraków (Kraków PL) i Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu jednak do organizacji wydarzenia zaproszeni są wszyscy mieszkańcy ulicy Dietla i okolic.

Jeśli chcesz chciałbyś włączyć się w przygotowanie wydarzenia, napisz do nas: ambasada.krakowian@gmail.com
lub wypełnij formularz zgłoszeniowy, który znajdziesz tutaj: Nabór na Wolontariat – dzień ulicy Dietla!

Już teraz zapowiadamy, że są z nami:
Krakowskie Forum Kultury
Festivalt
Muzeum Inżynierii Miejskiej
Wodna Masa Krytyczna
Fundacja Edukacyjna Nausika
Collaborate, Krakow!
Radosne Stowarzyszenie
Good Cracow Tours
Litograf
#flugrypatwórcza
Piotr Jargusz
Joga Centrum
Słowianka Krakowianka – Gimnastyka słowiańska w Krakowie
Sprawiedliwy Handel – Fairtrade Polska
Kupuj odpowiedzialnie
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
Stowarzyszenie Daleko Więcej
Speed-ball KRK
D83
Socrates Cafe Kraków

///
Ambasada Krakowian and the residents of Cracow would like to invite you to an extraordinary OPENING of Dietla street!

On the very first Sunday of summer (24th June) we are opening the street for the people.
Together we will create a spot to meet, talk and inspire each other. We want to gather to talk to each other, our neighbours, friends and strangers that we pass by every day on the way to work.

What makes Dietla street so special?

Maybe the fact that it came into being in the place of the former Old Vistula riverbed. It could be because its name commemorates one of the most prominent Cracovians, the former president who was highly regarded in the city. Or perhaps because it connects the Kazimierz district with Old Town via the Dietla green belt, forming an unique space?

Probably everything at once, or even more!

Its residents haven’t had a chance to integrate or spend time together for a long time.

We want to make up for that!

During the Dietla opening the space between Krakowska and Saint Sebastian streets will be busy with numerous activities and workshops. The detailed program will be announced soon, however we can guarantee that there will be something for everyone – both for the body and the soul. Everyone will be satisfied – those who like music, and those who prefer to express themselves visually ;)

We will take care of children, tell stories, guide you on a walk, and open the closed tenement houses…

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie (Management Board of Green Areas) will organize gardening workshops. Additionally, a participatory budgeting ballot will take place in a special bus called Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie (City Centre of Citizens’ Initiatives Support in Cracow). Nonetheless, we should not forget about the most current issues We will create a residents’ forum, which will enable a direct discussion about the transformations of Dietla street with representatives of municipal institutions and experts.

Because of its history and location, it’s one of the most important streets in Cracow that has undergone numerous changes over the last years: the increasing car traffic, ownership changes, pressure of new investments or reconstruction of the railway bridge. In the first place we would like to talk about it OPENLY ;)

Have a good sleep after Wianki festival (Wianki w Krakowie), enjoy a healthy breakfast* and come to us to choose from a variety of attractions, both in “slow” vibes as well as for the fans of a more active lifestyle. At the event there will be room for fun, science and serious conversations.

* residents of Dietla street as well as adjoining streets are invited to a breakfast at 11:00 – we will decorate the tables together, prepare the beverages and snacks. Bring something to put on the table with you! :)

The main organizer of the event, initiated by the Task Force for Urban Innovation (Zespół Zadaniowy ds. Innowacji Miejskich), is the Ambasada Krakowian Association together with the city of Cracow (Kraków PL) and Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu (Infrastructure and Transport Management Office). However all the residents of Dietla street and surrounding areas are welcome to support the event organization.

If you would like to join us in the preparations for the event, contact us via email: ambasada.krakowian@gmail.com
Or fill in the application form that you will find here: Nabór na Wolontariat – dzień ulicy Dietla!

Soon more details will be available on our website www.ambasadakrakowian.pl

We are announcing that we will be joined by:
Krakowskie Forum Kultury
Festivalt
Muzeum Inżynierii Miejskiej
7 Wodna Masa Krytyczna
Fundacja Edukacyjna Nausika
Collaborate, Krakow!
Radosne Stowarzyszenie
Good Cracow Tours
Litograf
#flugrypatwórcza
Piotr Jargusz
Joga Centrum
Słowianka Krakowianka – Gimnastyka słowiańska w Krakowie
Sprawiedliwy Handel – Fairtrade Polska
Kupuj odpowiedzialnie
Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
Stowarzyszenie Daleko Więcej
Speed-ball KRK
D83
Socrates Cafe Kraków
Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży

Back to Top